ببینید| خصلت های فردی که بعد از مرگ هم با انسان هستند!


سایت طرحاخبار دین ببینید| خصلت های فردی که بعد از مرگ هم با انسان هستند!
0 Comments

حمید جعفری یکی از تجربه گران برنامه زندگی پس از زندگی در مورد خصلتهایی در زندگی طبیعی خود می گوید که در تجربه نزدیک به مرگ خود هم داشته است.

ببینید| خصلت های فردی که بعد از مرگ هم با انسان هستند!

به گزارش مبلغ در آیات و روایات زیادی به این نکته اشاره شده است که اخلاق و ملکات نفسانی هر انسانی جزئی از روح یا وجود غیرمادی هر فرد محسوب می شود که بعد از مرگ هم با انسان هستند. در ویدئوی زیر از برنامه زندگی پس از زندگی در روز 13 فروردین، این واقعیت از زبان یک فرد تجربه گر بیان شده است:


دیدگاهتان را بنویسید