فیلم| طنین «مرگ بر آمریکا» در مراسم بدرقه مداح شهید


سایت طرحگروه صوت و تصویر فیلم| طنین «مرگ بر آمریکا» در مراسم بدرقه مداح شهید