فیلم| «پیرکه» الشتر، منطقه‌ای فراموش شده بین شهر و روستا


سایت طرحگروه صوت و تصویر فیلم| «پیرکه» الشتر، منطقه‌ای فراموش شده بین شهر و روستا