کارشناس BBC: نمی‌شود هرکسی که دوست نداشته باشید را تروریست بنامید

کارشناس شبکه انگلیسی بی بی سی فارسی پاسخ‌های متفاوتی به مجری این شبکه داد. ... Read MoreRead More

0 Comments